::ยินดีต้อนรับเข้าสู่อำเภอสวี...พระธาตุเก่าแก่ กาแฟปลูกนำ ระกำหวานดี นารีสวยสด สับปะรดหวานกรอบ...
  อัตรากำลัง..สำนักงานเกษตรอำเภอสวี
   


นายสะเทื้อน แจ้งจุล
เกษตรอำเภอ
 
 
  นางมาลัย สมหมาย
เจ้าหน้าที่ธุรการชำนาญงาน
นางกรณิการ์ ชุมสุวรรณ
เจ้าพนักงานธุรการ
นายจารงค์ ฤทธิโสม
คนงาน
 

 
นายนิวัฒน์ ย้อยสวัสดิ์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

นายปริญญา บุญเทศ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

นายสฤษฎิ์พร ขาวชู
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
 
 
นางศิริพร มณีรัตน์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายสุเทพ นาสัก
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายสมศักดิ์ ขวัญเมือง
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
   
 
-ว่าง-
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
นางสาวพิมล ชะนะ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นางสาวจิตจิรา ไชยขวัญ
เจ้าพนักงานเคหกิจเกษตรชำนาญงาน
       

 

สำนักงานเกษตรอำเภอสวี
อ.สวี จ.ชุมพรโทรศัพท์ 077-531256
E-mail : saweechumphon@doae.go.th

@
2008 Aggienan June 2010