เตรียมช่วยผลไม้ภาคใต้

วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม 2555 เวลา 00:00 น.

http://www.dailynews.co.th/sites/default/files/imagecache/620x245/cover/115988.jpg

รายงานจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า คณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้ ได้มีมติเห็นชอบโครงการป้องกันแก้ไขปัญหาผลไม้ภาคใต้ ปี 2555 ระยะเวลาดำเนินการ 1 มิ.ย.–30 พ.ย. 55 เพื่อเตรียมขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากคณะกรรมการนโยบายและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร (คชก.) ก่อนที่ผลผลิตจะออกสู่ตลาดและกระทบต่อราคาขายของเกษตรกร สำหรับโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาผลไม้ภาคใต้ในพื้นที่ 7 จังหวัด ได้แก่ ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ซึ่งในปี 2555 คาดว่าจะมีผลผลิตออกสู่ตลาดทั้งสิ้น 362,224 ตัน ดังนั้น กระทรวงเกษตรฯ จึงได้กำหนดเป้าหมายในการระบายผลผลิตออกนอกแหล่งผลิตจำนวน 31,500 ตัน หรือคิดเป็น 8.7% ของผลผลิตผลไม้ในภาคใต้ทั้งหมด โดยใช้วงเงินจ่ายขาดทั้งสิ้น 114.7 ล้านบาท เพื่อดำเนินการ 2 มาตรการ คือ มาตรการที่ 1 กระจายผลผลิตออกนอกแหล่งผลิต จำนวน 31,500 ตัน วงเงินจ่ายขาด 103.67 ล้านบาท โดยแบ่งพื้นที่ดำเนินการ 2 ส่วนด้วยกัน คือ

1. พื้นที่พิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส และสงขลา โดยสนับสนุนเงินจ่ายขาดเป็นค่าบริหารจัดการผลผลิตให้กับสถาบันเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อทป.) และรวบรวมผลผลิตจากสวนของเกษตรกรและจัดการคุณภาพผลผลิตหลังการเก็บเกี่ยว ในอัตราเหมาจ่ายกิโลกรัมละ 2.50 บาท เป้าหมายผลผลิต 2,620 ตัน วงเงินจ่ายขาด 6.55 ล้านบาท พร้อมทั้งสนับสนุนเงินจ่ายขาดค่าขนส่ง ให้แก่สถาบันเกษตรกร วิสาหกิจชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอัตรากิโลกรัมละไม่เกิน 4 บาท เพื่อกระจายผลผลิตไม้ผลสู่ตลาดปลายทาง เป้าหมาย 2,620 ตัน วงเงิน 10.4 ล้านบาท

2. พื้นที่จังหวัดภาคใต้ตอนบน ได้แก่ จังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช สนับสนุนค่าขนส่งและค่าการตลาดเหมาจ่าย ให้แก่สถาบันเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในอัตรากิโลกรัมละไม่เกิน 3 บาท เพื่อกระจายผลผลิตไม้ผลสู่ตลาดปลายทาง เป้าหมายผลผลิต 28,880 ตัน วงเงินจ่ายขาด 86.64 ล้านบาท ส่วนมาตรการที่ 2 การประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการบริโภคผลไม้ไทย วงเงินจ่ายขาด 8 ล้านบาท แบ่งเป็น การประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการบริโภคผลไม้ภายในประเทศ โดยดำเนินการจัดงานเทศกาลผลไม้ในจังหวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวแหล่งใหญ่ เช่น กรุงเทพฯ นครราชสีมา และเชียงใหม่ และการประชาสัมพันธ์การส่งเสริมการบริโภคผลไม้ในต่างประเทศ เช่น คุนหมิงและเซี่ยงไฮ้ เป็นต้น.