::ยินดีต้อนรับเข้าสู่ อำเภอสวี...พระธาตุเก่าแก่ กาแฟปลูกนำ ระกำหวานดี นารีสวยสด สับปะรดหวานกรอบ ...


นายประจินต์ ธารศิริสิน นายอำเภอสวี ประธานเปิดงานอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ร่วมด้วยนายสะเทื้อน แจ้งจุล เกษตรอำเภอสวี พบปะชี้แจงโครงการของสำนักงานเกษตรอำเภอสวีและการขึ้นทะเบียนผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน ณ ศูนย์หมู่บ้านหมู่ที่ 14 ต. ครน อ. สวี เมื่อวันที่ 28 ก.พ.2556
เกี่ยวกับอำเภอ


นางศิริพร มณีรัตน์
รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอสวี


อัตรากำลัง
แนะนำสำนักงาน
ข้อมูลการเกษตร
สถิติการปลูกพืช

แผนการปฏิบัติงาน

แผนพัฒนาตำบล
รายงานการประชุม
สถาบันเกษตรกร
วิสาหกิจชุมชน
ศูนย์เรียนรู้ฯ
ศูนย์บริการฯ

การจัดการความรู้

   
แหล่งท่องเที่ยว
     
เกษตร...จ.ชุมพร


นายสะเทื้อน แจ้งจุล เกษตรอำเภอสวี ประธานเปิดการประชุมอาสาสมัครเกษตรระดับหมู่บ้าน ร่วมด้วยคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรอำเภอสวี ในการประชุมชี้แจงโครงการของสำนักงานเกษตรอำเภอสวี และบทบาทของอาสาสมัครเกษตรระดับหมู่บ้านแก่คณะอาสาสมัครเกษตรระดับหมู่บ้านอำเภอสวี

ณ เทศบาลตำบลนาโพธิ์ เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2557

   

นายกิตติ แสงประดิษฐ์ นายอำเภอสวี ประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนระดับอำเภอ ร่วมด้วยนายสะเทื้อน แจ้งจุล เกษตรอำเภอสวี และคณะอนุกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ร่วมประชุม

ณ ห้องประชุมอำเภอสวี ตำบล สวี จังหวัดชุมพร เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2557

   

นางเพียงฤดี สุขแก้ว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ วิทยากรจากสำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพร ร่วมด้วยนางสาวพิมล ชะนะ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอสวี อบรมเกษตรกรเรื่องการใช้สารชีวภัณฑ์ในการปลูกผักปลอดสารพิษ

ณ ศูนย์ข้อมูลหมู่บ้าน หมู่ 2 ตำบล วิสัยใต้ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร เมื่อวันที่ 1 เมษายน 255ึ7

   

นางศิริพร มณีรัตน์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ จัดอบรมถ่ายทอดความร ู้และ

ฝึกทักษะการกรีดยางพารา

แก่เกษตรกรสวนยางพารา ตั้งแต่วันที่ 3-9 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ศาลาหมู่บ้าน หมู่ 3 ตำบล ครน

 

   

นางสาวพิมล ชะนะ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ชี้แจงและมอบใบรับรองแก่เกษตรกรผู้ผ่านการตรวจสอบแปลงยางพาราโครงการแก้ไขปัญหายางพาราทั้งระบบปี56/57

ณ ศูนย์ข้อมูลหมู่บ้าน หมู่ 3 ตำบล สวี เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2556

   

นางสาวศิริวรรณ นาคมุข นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร พร้อมด้วย นายลิขิต สกุลหรั่ง เจ้าหน้าที่จากกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง ร่วมตรวจแปลงยางพาราของเกษตรกร

โครงการแก้ไขปัญหายางพาราทั้งระบบ ปี 56/57 ณ ตำบล ท่าหิน เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2556

   

สำนักงานเกษตรอำเภอสวี รับขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราเข้าร่วมโครงการแก้ไขปัญหายางพาราทั้งระบบ

ปี 2556/2557 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2556

   

ตัวแทนอาสาสมัครเกษตรอำเภอสวี และตัวแทนสมาคมชาวสวนปาล์มน้ำมันจังหวัดชุมพร ร่วมหารือปัญหาราคาปาล์มน้ำมันราคาตกต่ำ และแนวทางการจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มปาล์มน้ำมัน ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสวี เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556

 

   

นายสุเทพ นาสัก นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ นำทีมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอสวี รับขึ้นทะเบียนเกษตรกร และทะเบียนผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน2556 ณ ศูนย์หมู่บ้าน ม. 10 ต. ทุ่งระยะ อ. สวี จ. ชุมพร เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2556

   
นายสะเทื้อน แจ้งจุล ร่วมงานอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ชี้แจงการขึ้นทะเบียนเกษตรกรและการขึ้นทะเบียนผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน แก่เกษตรกรที่มาร่วมงาน ณ ศูนย์หมู่บ้าน ม. 14 ต. ครน อ.สวี จ.ชุมพร เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2556    
นายสะเทื้อน แจ้งจุล เกษตรอำเภอสวี นำคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอสวี อวยพรวันปีใหม่แก ่นายประจินต์ ธารศิริสิน นายอำเภอสวี เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ณ ศูนย์ราชการอำเภอสวี เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2556    
คณะเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอสวี ร่วมประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอประจำเดือนและ มอบกระเช้าของขวัญแด่ นายสะเทื้อน แจ้งจุล เกษตรอำเภอสวี เนื่องในวาระขึ้นปีใหม่ 2556 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสวี เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2556    
นายประสงค์ บญเจริญ หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช นำทีมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพร นิเทศงานแก่เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอสวี ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสวี เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2555    
คณะเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอสวี นำโดยนายสะเทื้อน แจ้งจุล เกษตรอำเภอสวี ร่วมพิธีถวายสักการะเนื่องในวันปิยะมหาราช ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอสวี เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2555    

พลเรือเอก ชุมพล ปัจจุสานนท์ เป็นประธานในพิธีพระราชทานความช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบภัยน้ำท่วม

อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ณ ศูนย์ราชการอำเภอสวี เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2555

   
นายนิวัฒน์ ย้อยสวัสดิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ นำเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอสวี ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอสวี วันที่ 11กรกฎาคม 2555    
นายประจินต์ ธารศิริสิน นายอำเภอสวี เป็นประธานในการประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอสวี ประจำสัปดาห์ และมอบนโยบายในการปฏิบัติงานแก่นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรประจำตำบล เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2555    

สำนักงานเกษตรอำเภอสวีจัดอบรมเกษตรกรโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืช(ปาล์มน้ำมัน)ณ เทศบาลตำบลนาโพธิ์ เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2555
   
นายสุเทพ นาสัก นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนางสาวพิมล ชะนะ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ อบรมเกษตรกรโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต(ไม้ผล) ณ ศูนย์เรียนรู้ หมู่ที่ 4 ตำบล ทุ่งระยะ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2555    
นายธีระศักดิ์ ยมสวัสดิ์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร เป็นประธาน ในการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับอำเภอของอาสาสมัครเกษตรอำเภอสวี(อกม.) โดย นายสะเทื้อน แจ้งจุล เกษตรอำเภอสวี กล่าวต้อนรับและร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ สำนักงานเกษตรอำเภอสวี เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2555
   
นางอรวรรณ วิชัยลักษณ์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมและผลิตไม้ยืนต้น กรมส่งเสริมการเกษตร ตรวจ ติดตามแปลงเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการปรับโครงสร้างสินค้ากาแฟแบบครบวงจร 2555 ม.4 ต.ครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2555    
นายเศรณี อนิลบล หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเเทศ่สำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพร นำทีมนิเทศงานเจ้าหน้าทีสำนักงานเกษตรอำเภอสวี โดยนายสะเทื้อน แจ้งจุล เกษตรอำเภอสวีพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอสวีให้การต้อนรับและรับการนิเทศ ณ สำนักงานเกษตรอำเภอสวี เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2555    
นายนิวัฒน์ ย้อยสวัสดิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอสวี พร้อมด้วยนายสุธี ชิวหากาญจน์ เจ้าหน้าที่จากศูนย์บริหารศัตรูพืชสุราษฎร์ธานี อบรมเกษตรกรโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจ(มะพร้าว) ณ อบต.ท่าหิน อ.สวี จ.ชุมพร เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2555    

นายสะเทื้อน แจ้งจุล เกษตรอำเภอสวี ติดตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจ(มะพร้าว) ณ อบต.ท่าหิน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2555

 
นางอรวรรณ วิชัยลักษณ์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมและผลิตไม้ยืนต้น กรมส่งเสริมการเกษตร ติดตามโครงการปรับโครงสร้างสินค้ากาแฟแบบครบวงจร 2555โดยนายสะทื้อน แจ้งจุล เกษตรอำเภอสวี พร้อมคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรอำเภอสวีและเกษตรกรผู้ร่วมโครงการกาแฟให้การต้อนรับและรับการนิเทศงาน ณ อบต.เขาค่าย อำเภอสวี จังหวัดชุมพร เมื่อวันที่ 30พฤษภาคม 2555
 
นางศิริพร มณีรัตน์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอสวี อบรมเกษตรกรโครงการผลิตพืชปลอดภัยได้มาตรฐาน ณ ศูนย์หมู่บ้าน หมู่ที่ 14 ตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร
เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2555
 
นางศิริพร มณีรัตน์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รับรางวัลที่2จากการประกวดศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยการเกษตรีดีเด่น จากนางพรรณพิมล ชัญญานุวัตร อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2555 ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยแม่โจ้ อ.ละแม จ.ชุมพร.  
นายสฤษฏิ์พร ขาวชู นักวิชาการส่งเสริมการเกตรชำนาญการ รับเหรียญจักรพรรดิ์มาลา ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยแม่โจ้ อำเภอละแม จังหวัดชุมพร เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2555  

นายสุเทพ นาสัก นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ นำทีมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอสวี รับขึ้นทะเบียนเกษตรกร และทะเบียนผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน2556 ณ ศูนย์หมู่บ้าน ม. 10 ต. ทุ่งระยะ อ. สวี จ. ชุมพร เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2556

   
นายสะเทื้อน แจ้งจุล ร่วมงานอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ชี้แจงการขึ้นทะเบียนเกษตรกรและการขึ้นทะเบียนผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน แก่เกษตรกรที่มาร่วมงาน ณ ศูนย์หมู่บ้าน ม. 14 ต. ครน อ.สวี จ.ชุมพร เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2556    
นายสะเทื้อน แจ้งจุล เกษตรอำเภอสวี นำคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอสวี อวยพรวันปีใหม่แก ่นายประจินต์ ธารศิริสิน นายอำเภอสวี เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ณ ศูนย์ราชการอำเภอสวี เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2556    
คณะเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอสวี ร่วมประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอประจำเดือนและ มอบกระเช้าของขวัญแด่ นายสะเทื้อน แจ้งจุล เกษตรอำเภอสวี เนื่องในวาระขึ้นปีใหม่ 2556 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสวี เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2556    
นายประสงค์ บญเจริญ หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช นำทีมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพร นิเทศงานแก่เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอสวี ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสวี เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2555    
คณะเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอสวี นำโดยนายสะเทื้อน แจ้งจุล เกษตรอำเภอสวี ร่วมพิธีถวายสักการะเนื่องในวันปิยะมหาราช ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอสวี เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2555    

พลเรือเอก ชุมพล ปัจจุสานนท์ เป็นประธานในพิธีพระราชทานความช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบภัยน้ำท่วม

อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ณ ศูนย์ราชการอำเภอสวี เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2555

   
นายนิวัฒน์ ย้อยสวัสดิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ นำเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอสวี ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอสวี วันที่ 11กรกฎาคม 2555    
นายประจินต์ ธารศิริสิน นายอำเภอสวี เป็นประธานในการประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอสวี ประจำสัปดาห์ และมอบนโยบายในการปฏิบัติงานแก่นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรประจำตำบล เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2555    

สำนักงานเกษตรอำเภอสวีจัดอบรมเกษตรกรโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืช(ปาล์มน้ำมัน)ณ เทศบาลตำบลนาโพธิ์ เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2555
   
นายสุเทพ นาสัก นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนางสาวพิมล ชะนะ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ อบรมเกษตรกรโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต(ไม้ผล) ณ ศูนย์เรียนรู้ หมู่ที่ 4 ตำบล ทุ่งระยะ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2555    
นายธีระศักดิ์ ยมสวัสดิ์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร เป็นประธาน ในการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับอำเภอของอาสาสมัครเกษตรอำเภอสวี(อกม.) โดย นายสะเทื้อน แจ้งจุล เกษตรอำเภอสวี กล่าวต้อนรับและร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ สำนักงานเกษตรอำเภอสวี เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2555
   
นางอรวรรณ วิชัยลักษณ์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมและผลิตไม้ยืนต้น กรมส่งเสริมการเกษตร ตรวจ ติดตามแปลงเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการปรับโครงสร้างสินค้ากาแฟแบบครบวงจร 2555 ม.4 ต.ครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2555    
นายเศรณี อนิลบล หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเเทศ่สำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพร นำทีมนิเทศงานเจ้าหน้าทีสำนักงานเกษตรอำเภอสวี โดยนายสะเทื้อน แจ้งจุล เกษตรอำเภอสวีพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอสวีให้การต้อนรับและรับการนิเทศ ณ สำนักงานเกษตรอำเภอสวี เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2555    
นายนิวัฒน์ ย้อยสวัสดิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอสวี พร้อมด้วยนายสุธี ชิวหากาญจน์ เจ้าหน้าที่จากศูนย์บริหารศัตรูพืชสุราษฎร์ธานี อบรมเกษตรกรโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจ(มะพร้าว) ณ อบต.ท่าหิน อ.สวี จ.ชุมพร เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2555    

นายสะเทื้อน แจ้งจุล เกษตรอำเภอสวี ติดตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจ(มะพร้าว) ณ อบต.ท่าหิน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2555

 
นางอรวรรณ วิชัยลักษณ์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมและผลิตไม้ยืนต้น กรมส่งเสริมการเกษตร ติดตามโครงการปรับโครงสร้างสินค้ากาแฟแบบครบวงจร 2555โดยนายสะทื้อน แจ้งจุล เกษตรอำเภอสวี พร้อมคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรอำเภอสวีและเกษตรกรผู้ร่วมโครงการกาแฟให้การต้อนรับและรับการนิเทศงาน ณ อบต.เขาค่าย อำเภอสวี จังหวัดชุมพร เมื่อวันที่ 30พฤษภาคม 2555
 
นางศิริพร มณีรัตน์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอสวี อบรมเกษตรกรโครงการผลิตพืชปลอดภัยได้มาตรฐาน ณ ศูนย์หมู่บ้าน หมู่ที่ 14 ตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร
เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2555
 
นางศิริพร มณีรัตน์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รับรางวัลที่2จากการประกวดศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยการเกษตรีดีเด่น จากนางพรรณพิมล ชัญญานุวัตร อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2555 ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยแม่โจ้ อ.ละแม จ.ชุมพร.  
นายสฤษฏิ์พร ขาวชู นักวิชาการส่งเสริมการเกตรชำนาญการ รับเหรียญจักรพรรดิ์มาลา ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยแม่โจ้ อำเภอละแม จังหวัดชุมพร เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2555  

นายสุเทพ นาสัก นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ นำทีมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอสวี รับขึ้นทะเบียนเกษตรกร และทะเบียนผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน2556 ณ ศูนย์หมู่บ้าน ม. 10 ต. ทุ่งระยะ อ. สวี จ. ชุมพร เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2556

   
นายสะเทื้อน แจ้งจุล ร่วมงานอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ชี้แจงการขึ้นทะเบียนเกษตรกรและการขึ้นทะเบียนผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน แก่เกษตรกรที่มาร่วมงาน ณ ศูนย์หมู่บ้าน ม. 14 ต. ครน อ.สวี จ.ชุมพร เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2556    
นายสะเทื้อน แจ้งจุล เกษตรอำเภอสวี นำคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอสวี อวยพรวันปีใหม่แก ่นายประจินต์ ธารศิริสิน นายอำเภอสวี เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ณ ศูนย์ราชการอำเภอสวี เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2556    
คณะเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอสวี ร่วมประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอประจำเดือนและ มอบกระเช้าของขวัญแด่ นายสะเทื้อน แจ้งจุล เกษตรอำเภอสวี เนื่องในวาระขึ้นปีใหม่ 2556 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสวี เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2556    
นายประสงค์ บญเจริญ หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช นำทีมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพร นิเทศงานแก่เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอสวี ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสวี เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2555    
คณะเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอสวี นำโดยนายสะเทื้อน แจ้งจุล เกษตรอำเภอสวี ร่วมพิธีถวายสักการะเนื่องในวันปิยะมหาราช ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอสวี เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2555    

พลเรือเอก ชุมพล ปัจจุสานนท์ เป็นประธานในพิธีพระราชทานความช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบภัยน้ำท่วม

อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ณ ศูนย์ราชการอำเภอสวี เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2555

   
นายนิวัฒน์ ย้อยสวัสดิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ นำเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอสวี ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอสวี วันที่ 11กรกฎาคม 2555    
นายประจินต์ ธารศิริสิน นายอำเภอสวี เป็นประธานในการประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอสวี ประจำสัปดาห์ และมอบนโยบายในการปฏิบัติงานแก่นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรประจำตำบล เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2555    

สำนักงานเกษตรอำเภอสวีจัดอบรมเกษตรกรโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืช(ปาล์มน้ำมัน)ณ เทศบาลตำบลนาโพธิ์ เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2555
   
นายสุเทพ นาสัก นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนางสาวพิมล ชะนะ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ อบรมเกษตรกรโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต(ไม้ผล) ณ ศูนย์เรียนรู้ หมู่ที่ 4 ตำบล ทุ่งระยะ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2555    
นายธีระศักดิ์ ยมสวัสดิ์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร เป็นประธาน ในการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับอำเภอของอาสาสมัครเกษตรอำเภอสวี(อกม.) โดย นายสะเทื้อน แจ้งจุล เกษตรอำเภอสวี กล่าวต้อนรับและร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ สำนักงานเกษตรอำเภอสวี เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2555
   
นางอรวรรณ วิชัยลักษณ์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมและผลิตไม้ยืนต้น กรมส่งเสริมการเกษตร ตรวจ ติดตามแปลงเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการปรับโครงสร้างสินค้ากาแฟแบบครบวงจร 2555 ม.4 ต.ครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2555    
นายเศรณี อนิลบล หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเเทศ่สำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพร นำทีมนิเทศงานเจ้าหน้าทีสำนักงานเกษตรอำเภอสวี โดยนายสะเทื้อน แจ้งจุล เกษตรอำเภอสวีพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอสวีให้การต้อนรับและรับการนิเทศ ณ สำนักงานเกษตรอำเภอสวี เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2555    
นายนิวัฒน์ ย้อยสวัสดิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอสวี พร้อมด้วยนายสุธี ชิวหากาญจน์ เจ้าหน้าที่จากศูนย์บริหารศัตรูพืชสุราษฎร์ธานี อบรมเกษตรกรโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจ(มะพร้าว) ณ อบต.ท่าหิน อ.สวี จ.ชุมพร เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2555    

นายสะเทื้อน แจ้งจุล เกษตรอำเภอสวี ติดตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจ(มะพร้าว) ณ อบต.ท่าหิน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2555

 
นางอรวรรณ วิชัยลักษณ์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมและผลิตไม้ยืนต้น กรมส่งเสริมการเกษตร ติดตามโครงการปรับโครงสร้างสินค้ากาแฟแบบครบวงจร 2555โดยนายสะทื้อน แจ้งจุล เกษตรอำเภอสวี พร้อมคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรอำเภอสวีและเกษตรกรผู้ร่วมโครงการกาแฟให้การต้อนรับและรับการนิเทศงาน ณ อบต.เขาค่าย อำเภอสวี จังหวัดชุมพร เมื่อวันที่ 30พฤษภาคม 2555
 
นางศิริพร มณีรัตน์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอสวี อบรมเกษตรกรโครงการผลิตพืชปลอดภัยได้มาตรฐาน ณ ศูนย์หมู่บ้าน หมู่ที่ 14 ตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร
เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2555
 
นางศิริพร มณีรัตน์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รับรางวัลที่2จากการประกวดศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยการเกษตรีดีเด่น จากนางพรรณพิมล ชัญญานุวัตร อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2555 ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยแม่โจ้ อ.ละแม จ.ชุมพร.  
นายสฤษฏิ์พร ขาวชู นักวิชาการส่งเสริมการเกตรชำนาญการ รับเหรียญจักรพรรดิ์มาลา ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยแม่โจ้ อำเภอละแม จังหวัดชุมพร เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2555  

นายสุเทพ นาสัก นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ นำทีมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอสวี รับขึ้นทะเบียนเกษตรกร และทะเบียนผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน2556 ณ ศูนย์หมู่บ้าน ม. 10 ต. ทุ่งระยะ อ. สวี จ. ชุมพร เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2556

   
นายสะเทื้อน แจ้งจุล ร่วมงานอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ชี้แจงการขึ้นทะเบียนเกษตรกรและการขึ้นทะเบียนผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน แก่เกษตรกรที่มาร่วมงาน ณ ศูนย์หมู่บ้าน ม. 14 ต. ครน อ.สวี จ.ชุมพร เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2556    
นายสะเทื้อน แจ้งจุล เกษตรอำเภอสวี นำคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอสวี อวยพรวันปีใหม่แก ่นายประจินต์ ธารศิริสิน นายอำเภอสวี เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ณ ศูนย์ราชการอำเภอสวี เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2556    
คณะเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอสวี ร่วมประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอประจำเดือนและ มอบกระเช้าของขวัญแด่ นายสะเทื้อน แจ้งจุล เกษตรอำเภอสวี เนื่องในวาระขึ้นปีใหม่ 2556 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสวี เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2556    
นายประสงค์ บญเจริญ หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช นำทีมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพร นิเทศงานแก่เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอสวี ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสวี เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2555    
คณะเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอสวี นำโดยนายสะเทื้อน แจ้งจุล เกษตรอำเภอสวี ร่วมพิธีถวายสักการะเนื่องในวันปิยะมหาราช ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอสวี เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2555    

พลเรือเอก ชุมพล ปัจจุสานนท์ เป็นประธานในพิธีพระราชทานความช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบภัยน้ำท่วม

อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ณ ศูนย์ราชการอำเภอสวี เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2555

   
นายนิวัฒน์ ย้อยสวัสดิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ นำเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอสวี ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอสวี วันที่ 11กรกฎาคม 2555    
นายประจินต์ ธารศิริสิน นายอำเภอสวี เป็นประธานในการประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอสวี ประจำสัปดาห์ และมอบนโยบายในการปฏิบัติงานแก่นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรประจำตำบล เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2555    

สำนักงานเกษตรอำเภอสวีจัดอบรมเกษตรกรโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืช(ปาล์มน้ำมัน)ณ เทศบาลตำบลนาโพธิ์ เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2555
   
นายสุเทพ นาสัก นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนางสาวพิมล ชะนะ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ อบรมเกษตรกรโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต(ไม้ผล) ณ ศูนย์เรียนรู้ หมู่ที่ 4 ตำบล ทุ่งระยะ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2555    
นายธีระศักดิ์ ยมสวัสดิ์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร เป็นประธาน ในการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับอำเภอของอาสาสมัครเกษตรอำเภอสวี(อกม.) โดย นายสะเทื้อน แจ้งจุล เกษตรอำเภอสวี กล่าวต้อนรับและร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ สำนักงานเกษตรอำเภอสวี เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2555
   
นางอรวรรณ วิชัยลักษณ์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมและผลิตไม้ยืนต้น กรมส่งเสริมการเกษตร ตรวจ ติดตามแปลงเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการปรับโครงสร้างสินค้ากาแฟแบบครบวงจร 2555 ม.4 ต.ครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2555    
นายเศรณี อนิลบล หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเเทศ่สำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพร นำทีมนิเทศงานเจ้าหน้าทีสำนักงานเกษตรอำเภอสวี โดยนายสะเทื้อน แจ้งจุล เกษตรอำเภอสวีพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอสวีให้การต้อนรับและรับการนิเทศ ณ สำนักงานเกษตรอำเภอสวี เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2555    
นายนิวัฒน์ ย้อยสวัสดิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอสวี พร้อมด้วยนายสุธี ชิวหากาญจน์ เจ้าหน้าที่จากศูนย์บริหารศัตรูพืชสุราษฎร์ธานี อบรมเกษตรกรโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจ(มะพร้าว) ณ อบต.ท่าหิน อ.สวี จ.ชุมพร เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2555    

นายสะเทื้อน แจ้งจุล เกษตรอำเภอสวี ติดตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจ(มะพร้าว) ณ อบต.ท่าหิน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2555

 
นางอรวรรณ วิชัยลักษณ์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมและผลิตไม้ยืนต้น กรมส่งเสริมการเกษตร ติดตามโครงการปรับโครงสร้างสินค้ากาแฟแบบครบวงจร 2555โดยนายสะทื้อน แจ้งจุล เกษตรอำเภอสวี พร้อมคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรอำเภอสวีและเกษตรกรผู้ร่วมโครงการกาแฟให้การต้อนรับและรับการนิเทศงาน ณ อบต.เขาค่าย อำเภอสวี จังหวัดชุมพร เมื่อวันที่ 30พฤษภาคม 2555
 
นางศิริพร มณีรัตน์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอสวี อบรมเกษตรกรโครงการผลิตพืชปลอดภัยได้มาตรฐาน ณ ศูนย์หมู่บ้าน หมู่ที่ 14 ตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร
เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2555
 
นางศิริพร มณีรัตน์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รับรางวัลที่2จากการประกวดศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยการเกษตรีดีเด่น จากนางพรรณพิมล ชัญญานุวัตร อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2555 ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยแม่โจ้ อ.ละแม จ.ชุมพร.  
นายสฤษฏิ์พร ขาวชู นักวิชาการส่งเสริมการเกตรชำนาญการ รับเหรียญจักรพรรดิ์มาลา ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยแม่โจ้ อำเภอละแม จังหวัดชุมพร เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2555  

นายสุเทพ นาสัก นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ นำทีมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอสวี รับขึ้นทะเบียนเกษตรกร และทะเบียนผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน2556 ณ ศูนย์หมู่บ้าน ม. 10 ต. ทุ่งระยะ อ. สวี จ. ชุมพร เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2556

   
นายสะเทื้อน แจ้งจุล ร่วมงานอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ชี้แจงการขึ้นทะเบียนเกษตรกรและการขึ้นทะเบียนผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน แก่เกษตรกรที่มาร่วมงาน ณ ศูนย์หมู่บ้าน ม. 14 ต. ครน อ.สวี จ.ชุมพร เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2556    
นายสะเทื้อน แจ้งจุล เกษตรอำเภอสวี นำคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอสวี อวยพรวันปีใหม่แก ่นายประจินต์ ธารศิริสิน นายอำเภอสวี เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ณ ศูนย์ราชการอำเภอสวี เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2556    
คณะเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอสวี ร่วมประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอประจำเดือนและ มอบกระเช้าของขวัญแด่ นายสะเทื้อน แจ้งจุล เกษตรอำเภอสวี เนื่องในวาระขึ้นปีใหม่ 2556 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสวี เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2556    
นายประสงค์ บญเจริญ หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช นำทีมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพร นิเทศงานแก่เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอสวี ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสวี เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2555    
คณะเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอสวี นำโดยนายสะเทื้อน แจ้งจุล เกษตรอำเภอสวี ร่วมพิธีถวายสักการะเนื่องในวันปิยะมหาราช ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอสวี เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2555    

พลเรือเอก ชุมพล ปัจจุสานนท์ เป็นประธานในพิธีพระราชทานความช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบภัยน้ำท่วม

อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ณ ศูนย์ราชการอำเภอสวี เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2555

   
นายนิวัฒน์ ย้อยสวัสดิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ นำเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอสวี ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอสวี วันที่ 11กรกฎาคม 2555    
นายประจินต์ ธารศิริสิน นายอำเภอสวี เป็นประธานในการประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอสวี ประจำสัปดาห์ และมอบนโยบายในการปฏิบัติงานแก่นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรประจำตำบล เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2555    

สำนักงานเกษตรอำเภอสวีจัดอบรมเกษตรกรโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืช(ปาล์มน้ำมัน)ณ เทศบาลตำบลนาโพธิ์ เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2555
   
นายสุเทพ นาสัก นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนางสาวพิมล ชะนะ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ อบรมเกษตรกรโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต(ไม้ผล) ณ ศูนย์เรียนรู้ หมู่ที่ 4 ตำบล ทุ่งระยะ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2555    
นายธีระศักดิ์ ยมสวัสดิ์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร เป็นประธาน ในการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับอำเภอของอาสาสมัครเกษตรอำเภอสวี(อกม.) โดย นายสะเทื้อน แจ้งจุล เกษตรอำเภอสวี กล่าวต้อนรับและร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ สำนักงานเกษตรอำเภอสวี เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2555
   
นางอรวรรณ วิชัยลักษณ์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมและผลิตไม้ยืนต้น กรมส่งเสริมการเกษตร ตรวจ ติดตามแปลงเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการปรับโครงสร้างสินค้ากาแฟแบบครบวงจร 2555 ม.4 ต.ครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2555    
นายเศรณี อนิลบล หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเเทศ่สำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพร นำทีมนิเทศงานเจ้าหน้าทีสำนักงานเกษตรอำเภอสวี โดยนายสะเทื้อน แจ้งจุล เกษตรอำเภอสวีพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอสวีให้การต้อนรับและรับการนิเทศ ณ สำนักงานเกษตรอำเภอสวี เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2555    
นายนิวัฒน์ ย้อยสวัสดิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอสวี พร้อมด้วยนายสุธี ชิวหากาญจน์ เจ้าหน้าที่จากศูนย์บริหารศัตรูพืชสุราษฎร์ธานี อบรมเกษตรกรโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจ(มะพร้าว) ณ อบต.ท่าหิน อ.สวี จ.ชุมพร เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2555    

นายสะเทื้อน แจ้งจุล เกษตรอำเภอสวี ติดตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจ(มะพร้าว) ณ อบต.ท่าหิน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2555

 
นางอรวรรณ วิชัยลักษณ์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมและผลิตไม้ยืนต้น กรมส่งเสริมการเกษตร ติดตามโครงการปรับโครงสร้างสินค้ากาแฟแบบครบวงจร 2555โดยนายสะทื้อน แจ้งจุล เกษตรอำเภอสวี พร้อมคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรอำเภอสวีและเกษตรกรผู้ร่วมโครงการกาแฟให้การต้อนรับและรับการนิเทศงาน ณ อบต.เขาค่าย อำเภอสวี จังหวัดชุมพร เมื่อวันที่ 30พฤษภาคม 2555
 
นางศิริพร มณีรัตน์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอสวี อบรมเกษตรกรโครงการผลิตพืชปลอดภัยได้มาตรฐาน ณ ศูนย์หมู่บ้าน หมู่ที่ 14 ตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร
เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2555
 
นางศิริพร มณีรัตน์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รับรางวัลที่2จากการประกวดศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยการเกษตรีดีเด่น จากนางพรรณพิมล ชัญญานุวัตร อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2555 ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยแม่โจ้ อ.ละแม จ.ชุมพร.  
นายสฤษฏิ์พร ขาวชู นักวิชาการส่งเสริมการเกตรชำนาญการ รับเหรียญจักรพรรดิ์มาลา ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยแม่โจ้ อำเภอละแม จังหวัดชุมพร เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2555  
   

เตรียมช่วยผลไม้ภาคใต้ ไทยรัฐ 25 พฤษภาคม 2555

  เปิดจุดรับซื้อสับปะรด20จังหวัด ไทยรัฐ 26 พฤษภาคม 2555
การลดต้นทุนการผลิตปาล์มน้ำมั
เดลินิวส์ วันที่ 4 พฤษภาคม 2555
 

   
     
 

 

สำนักงานเกษตรอำเภอสวี
อ.สวี จ.ชุมพรโทรศัพท์ 077-531256
E-mail : saweechumphon@doae.go.th

@
2008 Aggienan June 2010
Update 2 July 2010